cache ระบบเพิ่มความเร็วการโหลดให้กับเว็บไซต์ด้วย jquery ajax

Web Cache (ภาษาไทย: เว็บแคช) คือระบบการเก็บข้อมูลผลลัพท์ของ Web Server และ Database Server ไว้ในระบบจาก URL ที่ผู้ใช้งานเรียก และเมื่อผู้ใช้งานมีการเรียกซ้ำอีกครั้ง ระบบจะไม่ทำการประมวลผล แต่จะนำเอาผลลัพท์ที่ได้บันทึกไว้ส่งไปให้ผู้ใช้งานแทนทันที โดยไม่ต้องรีรออะไรเลย

ถ้าการประมวลผลเว็บไซต์ a มีระยะเวลา 10 วินาที แต่ถ้าหน้าเว็บไซต์ a มีการทำ Cache ไว้หลังจากประมวลผลเสร็จแล้ว เมื่อผู้ใช้งานเรียกเข้ามาอีกครั้ง จะทำให้ระยะเวลา 10 วินาทีเหลือเพียงไม่ถึง 1 วินาทีด้วยซ้ำ

Continue reading cache ระบบเพิ่มความเร็วการโหลดให้กับเว็บไซต์ด้วย jquery ajax