การทำให้ปุ่มนับถอยหลังด้วย Java Script

การทำให้ปุ่ม Button นับ ถอยหลังด้วย Java Script

1. Copy Script ส่วนนี้ไว้ใน ส่วนของ Head

<script type=”text/javascript”>

Continue reading การทำให้ปุ่มนับถอยหลังด้วย Java Script