การทำให้ปุ่มนับถอยหลังด้วย Java Script

การทำให้ปุ่ม Button นับ ถอยหลังด้วย Java Script

1. Copy Script ส่วนนี้ไว้ใน ส่วนของ Head

<script type=”text/javascript”>

function countdown(id){
i =id -1;//ให้ค่าลดลงทีละ 1
if(id > 1){
document.getElementById(“bt_download”).value =’Wait ‘+i+’ Second..’;
}else{

//เมื่อค่า i == 1
document.getElementById(“bt_download”).value =’Download Now’;
document.getElementById(“bt_download”).disabled =”;
}
setTimeout(“countdown(“+i+”)”, 1000); //1000 = 1 วินาที
}

</script>


2.Copy Script นี้ไว้ที่ Body

<body onLoad=”countdown(’10’)”>

เพื่อเริ่มนับถอยหลังจาก 10 ถึง 0
onLoad=”countdown(’10’)” เมื่อเปิดหน้าเว็บ มาให้เรียกใช้ฟังก์ชั่น countdown(); //ถ้าแก้ไขจำนวนจาก 10 ไป

เป็นตัวเลขอื่นโปรแกรมก็จะเริ่มนับถอยตั้งแต่เลขจำนวนนั้น

3.Copy Script นี้ไว้ใน Body

<form id=”frm_download” name=”frm_download” method=”post” action=”#”>
<input name=”bt_download” type=”submit” id=”button” value=”Wait 10 Second..” disabled=”disabled” />
</form>


ตัวอย่างผลลัพท์ที่ได้


Comments

comments

Powered by Facebook Comments